sägdetsamiska

nordsamiska enaresamiska skoltsamiska

Till lärare

Här ger vi tips på hur man kan utnyttja webbplatsen “Säg det på samiska” på lektioner. Temana och uppgifterna lämpar sig för såväl gymnasiet som högstadiet.

Det är naturligt att behandla temana till exempel på lektioner i modersmål, livsåskådningskunskap och historia. Använd länkarna i guiden för att komma till källmaterialet.


opettajia ja karttapallo

Inledning

Man kan inleda lektionen med en eller flera av följande motiveringsuppgifter, där eleverna bekantar sig med frasordboken och soundboarden. Det lönar sig att använda ca 5–15 minuter till dessa.

 1. Lek med soundboarden

 2. Bli bekant med ordboken och lär dig tre fraser som du gillar. Skriv upp fraserna.

 3. Skapa en 4–6 fraser lång dialog med hjälp av frasordboken.

  1. Temat kan till exempel vara ett samtal på en nattklubb, då man möts, en kundservicesituation eller ett samtal mellan föräldrar och barn.

Uppgifter ur Snabbguide till den samiska kulturen

Man kan göra uppgifterna i små grupper om 2–5 personer eller självständigt. Som källmaterial till uppgifterna används Snabbguide till den samiska kulturen som finns på webbplatsen. Till slut kan grupperna presentera sina svar för resten av klassen.

 1. Sámi gákti – samedräkten

  1. Titta i Instagram på bilder på samiska nationaldräkter med hashtaggen #Gákti och lägg märke till vilka olika delar dräkterna består av.

  2. Bekanta dig med bildanvisningar om hur den samiska kulturen ska presenteras samt artikeln som handlar om exploatering av samedräkten (på finska).

   1. Varför är olämplig användning av samedräkten kränkande?

   2. Hur behandlas dräkten med respekt?

 2. Samisk musiktradition

  1. Hur skiljer sig den samiska musiktraditionen från västerländsk populärmusik? Använd Saamelaiskulttuurin Ensyklopedia (Encyklopedi för den samiska kulturen, på finska) som källa.

   1. T.ex. temana i sångtexter, sångstilen, situationer där musiken framförs, olika funktioner…
  2. Läs om olika stilar inom den samiska musiktraditionen på webbplatsen Kansanmusiikki.fi -sivustolla (på finska). Vilka känslor väcker de olika musikstilarna hos dig?

 3. Sámi duodji – hantverk

  1. Bekanta dig med den samiska hantverkstraditionen i Instagram med hashtaggen #duodji och välj tre föremål som tilltalar dig. Motivera dina val.

  2. Bekanta dig med elävä perintö-materialet (på finska). Vad är det som gör den samiska hantverkstraditionen speciell?

  3. Varför är det viktigt att känna igen äkta samiskt hantverk?

 4. Kulturen och folket

  1. Lyssna på Nils-Aslak Valkeapääs jojk Sámi eatnan duoddariid som många samer anser vara deras nationalhymn och bekanta dig med den samiska flaggan.

  2. Vad betyder Sápmi eller Sameland och sametinget?

  3. Använd länkarna i slutet av snabbguiden och bekanta dig med den samtida samiska kulturen via Suophanterrors konst, samer som är aktiva i Twitter samt nutida artister och filmer. Vilka verk eller ställningstaganden tilltalar dig? Motivera dina val.


Uppgifter som gäller modersmål och identitet med kortdokumentärerna som underlag

Det lönar sig att genomföra uppgifterna i små grupper om 2–5 personer så att alla ser en dokumentär och till slut jämför man tillsammans gruppernas svar. Om ni vill kan ni också se dokumentärerna eller en del av dem tillsammans. Här hittar du kortdokumentärerna.

Fundera över följande frågor efter att du sett kortdokumentären:

 1. Hur förhåller sig den som intervjuas till det samiska språket?

 2. Vilka ledsamma eller goda erfarenheter berättar den intervjuade om?

 3. Hur har språket påverkat den intervjuades identitet?

Fördjupande diskussioner

 1. Språket är inte enbart ett sätt att kommunicera, utan det påverkar vårt tänkande, hur vi möter andra människor, identiteten och kulturen. Diskutera modersmålets betydelse i smågrupper. Diskutera t.ex. hur minnen, känslor och den egna personligheten syns i språkanvändningen.

 2. Vilka uttryck eller känsloord som är speciella för ditt eget modersmål kan du inte översätta till andra språk?


Uppgifter med webbplatsens artiklar som underlag

Dessa artiklar och uppgifter lämpar sig särskilt bra för modersmålslektioner och lektioner i finska.

Artikel 1. Säger du det på samiska redan nu?

 1. Vilka likheter har finskan och samiskan som språk?

 2. Vilka hot mot samiskans livskraft presenterar artikeln?

 3. Vilka låneord har finskan fått från samiskan?

 4. Fundera varför de olika samiska dialekterna skiljer sig så mycket från varandra?

Artikel 2. Nordsamiskans särdrag

 1. Hur påverkar olika finska dialekter språkanvändningen? Ge belysande exempel.

 2. Vilka likheter har finskans och samiskans grammatik?

 3. Vilka skillnader har de?


Lärarguiden har tagits fram i samarbete med Antti Kilpijärvi, lärare vid Tampereen yhteiskoulun lukio. Du kan skicka feedback eller nya idéer till lärarguiden via sociala medier.

viivotin, klemmareita, vihko ja tietokone